บริการของเรา

ขนส่งทางรถ
พิธีการศุลกากร
ขนส่งสินค้าทางอากาศ
สินค้าเพื่อโครงการใหญ่
ขนส่งทางทะเล
โกดัง โรงพักสินค้า

ขนส่งทางรถ

อีกรูปแบบหนึ่งของการขนส่งสินค้าคือทางถนน ในการเริ่มงานรับขนสินค้าขาออกเพื่อดำเนินการ หรือเพื่อจัดส่งสินค้าขาเข้าไปยังมือลูกค้าหลักการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นแล้ว เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นมีบริการรถบรรทุกในขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่จักรยานยนต์เพื่อรับส่งสินค้าเล็กมาก ไปจนถึงรถกะบะ แม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งเปิดคอก และตู้ทึบ รวมทั้งหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ที่ให้บริการโดยพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายของเรา เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นจึงสามารถให้บริการด้านนี้เสริมเข้ามาในบริการหลัก แม้แต่รถที่ติดตั้งเครื่องมือพิเศษในการยกขนขึ้นลงสินค้าหนักเราก็สามารถจัดหาเพื่อให้บริการในส่วนนี้ได้

คนอื่นอาจเห็นเป็นดินแดนตาบอดที่ไม่มีชายแดนติดทะเล แต่สำหรับเราแล้วนี่คือการเชื่อมต่ออย่างดี ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจำเป็นต้องพึ่งบริการโลจิสติคจากไทยเนื่องจากยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานบางอย่าง ประกอบกับนโยบายของไทยที่จะลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการขนส่งทั้งในประเทศและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งผ่านแดนที่ดีที่สุดในภูมิภาค ประเทศเพื่อบ้านอย่าง สปป. ลาวนั้นกำลังได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านสาธารณูปโภคและโครงการใหญ่ ๆ ระเบียงเศรษฐกิจในรูปแบบถนน และเขื่อนต่าง ๆ กำลังถูกสร้างขึ้นทำให้ประเทศต้องการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรใหญ่ และด้วยที่ตั้งของประเทศนี่เองอาจทำให้คนอื่นเห็นว่าเป็นดินแดนตาบอด ไม่อาจขนส่งสินค้าจำเป็นเหล่านั้นทางทะเลได้ แต่สำหรับเราแล้ว สามารถเชื่อมการขนส่งจนถึงมือผู้รับใน สปป. ลาวได้อย่างแน่นอน เวียตนามนับเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน การขนส่งทางบกจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนานี้ ประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะทำให้ตะวันออกบรรจบกับตะวันตกได้อย่างดี ประเทศเพื่อนบ้านอื่นอย่างเช่นเมียนม่า กัมพูชาหรือแม้แต่มาเลเซียก็เช่นกัน ความต้องการด้านโลจิสติคนั้นสามารถเชื่อมต่อทางประเทศไทยได้ อย่างไรนั้น ให้เราพิสูจน์ให้คุณเห็น นั่นมิได้หมายเพียงแค่สินค้าจากไทยส่งผ่านแดนไปเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสินค้านำเข้าจากนานาประเทศทั่วโลกที่จะนำเข้าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นโดยใช้ไทยเป็นศูนย์ในการรับและส่งต่อสินค้าไปถึงเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่ถึงหน้าประตูบ้านผู้รับ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนี้ เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการขนส่งอย่างมืออาชีพ อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคการค้าของท่าน ให้เราเชื่อมต่อการค้าของท่านเพื่อส่งสินค้าไปยังลูกค้าท่านอย่างครบวงจร

พิธีการศุลกากร

ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีการนำเข้าและส่งออกนั้น พิธีการศุลกากรเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจนี้ แต่ผู้ประกอบการอาจต้องพบความยุ่งยากในส่วนนี้เพราะมีความซับซ้อนอยู่มาก ท่านสามารถปล่อยวางงานยุ่งยากส่วนนี้ไว้กับเรา เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้บริการ เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นสามารถให้บริการลูกค้าในทุกรูปแบบของพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ซึ่งเรามุ่งมั่นในความถูกต้องของยอดอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอันพึงชำระทั้งที่มีหรือไม่มีข้อตกลงพิเศษทางการค้าที่ประเทศไทยมีกับต่างประทศ หรือ ข้อตกลงการค้าเสรี ดำเนินพิธีการขาออกในทุกรูปแบบใบขนทั้งแบบปกติ หรือลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษอื่นใดจากทางภาครัฐ รวมถึงการส่งสินค้าขาเข้า หรือรับสินค้าขาออก เพื่อให้งานด้านพิธีการศุลกากรดำเนินไปอย่างราบรื่น

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ในบางกรณี การแข่งขันกับเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากของธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็นคำตอบสำหรับสินค้าประเภทนั้น รวมถึงสินค้าบางประเภทที่ต้องนำส่งทางอากาศอยู่แล้ว เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสินค้าเองเช่นของสด เน่าเสียง่าย สินค้ามูลค่าสูง หรือแม้แต่สินค้าตัวอย่าง เรามีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ เนื่องจากรายละเอียดการปฏิบัติการบางอย่างอาจแตกต่างจากการขนส่งทางเรือบ้างในแง่ของพิธีการศุลกากรและเอกสารที่ต้องใช้ เราสามารถจัดหาสายการบินในราคาค่าระวางและระยะเวลาการขนส่งที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เฉกเช่นเดียวกับการขนส่งทางเรือ เอเย่นต์หรือตัวแทนในต่างประเทศของเราก็ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีว่าสามารถให้บริการลูกค้าของเราในส่วนของการขนส่งทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งต้นทาง และปลายทาง

สินค้าเพื่อโครงการใหญ่

สินค้าประเภทที่ใช้ในโครงการโดยเฉพาะอาจไม่เหมือนสินค้าทั่วไปในแง่ของขนาด หรือจำนวน ความสม่ำเสมอของการส่งในแต่ละช่วงเวลาที่โครงการดำเนินงานอยู่ แต่ด้วยประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เรา เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่น มีศักยภาพในการให้บริการสำหรับสินค้าลักษณะนี้ ไม่ว่าใหญ่ หรือ เล็ก หรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดในการยกขน และด้วยประสิทธิภาพของตัวแทนในต่างประเทศของเราที่มีอยู่ทั่วโลก เราจึงสามารถจัดการขนส่งสินค้าดังกล่าวเพื่อนำเข้ามาในโครงการ ตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าหน้าฝ่ายสินค้าเพื่อโครงการใหญ่ของเอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นรอที่จะให้บริการประเภทนี้สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ขนส่งทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางเรือคือการขนส่งระหว่างประเทศที่ใช้กันมากที่สุด โดยสถิติแล้ว ประมาณ 80 % ของการส่งสินค้าระหว่างประเทศจะใช้ทางเรือ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ำและทำให้แข่งขันราคาได้ ในฐานะผู้เล่นหลักบริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นก็เป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของสายการเดินเรือที่มีชื่อเสียงหลายสาย ด้วยราคาค่าระวางที่มีการตกลงไว้เป็นพิเศษกับสายเรือเหล่านั้น เราจึงสามารถให้บริการด้านนี้ได้ในราคาต่ำ โดยมีระยะเวลาการขนส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เราเข้าใจว่า สินค้าจากผู้ส่งออกบางรายนั้นอาจมีปริมาณไม่ใหญ่พอที่จะส่งแบบเต็มตู้ได้ ยังมีสินค้าย่อยอีกมากมายที่มีปริมาณไม่มากพอกับการเหมาตู้ เราจึงมีบริการรับสินค้าย่อยในปริมาณเท่าใดก็ได้ เพื่อรวบรวมบรรจุตู้พร้อมกับสินค้าจากผู้ส่งออกรายอื่นที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันและนำส่งไปถึงจุดหมาย กรุณาตรวจสอบกับเราเมื่อท่านมีสินค้าประเภทนี้ เรามีค่าระวางในราคาพิเศษโดยสายเรือที่มีระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เรายังมีบริการขนส่งสินค้าขาเข้าทางเรือด้วย ด้วยความร่วมมือจากเอเย่นต์ต่างประเทศที่มีอยู่ทั่วโลกเราสามารถเสนอราคาค่าขนส่งสินค้านำเข้าของท่านในอัตราที่ลูกค้าต้องพึงพอใจ เช่นเดียวกับสินค้าขาออก ไม่ว่าขนาด และปริมาณของสินค้าขาเข้าของท่านเป็นเช่นไรก็ตาม เราสามารถให้บริการได้เสมอทั้งสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ หรือสินค้าเทกอง

โกดัง โรงพักสินค้า

อีกรูปแบบหนึ่งของการขนส่งสินค้าคือทางถนน ในการเริ่มงานรับขนสินค้าขาออกเพื่อดำเนินการ หรือเพื่อจัดส่งสินค้าขาเข้าไปยังมือลูกค้าหลักการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรเสร็จสิ้นแล้วเอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นมีบริการรถบรรทุกในขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่จักรยานยนต์เพื่อรับส่งสินค้าเล็กมาก ไปจนถึงรถกระบะ แม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งเปิดคอก และตู้ทึบ รวมทั้งหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ที่ให้บริการโดยพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายของเรา เอ็กซ์ทรีม สปิดิชั่นจึงสามารถให้บริการด้านนี้เสริมเข้ามาในบริการหลัก แม้แต่รถที่ติดตั้งเครื่องมือพิเศษในการยกขนขึ้นลงสินค้าหนักเราก็สามารถจัดหาเพื่อให้บริการในส่วนนี้ได้

การขนส่งภายใต้ 4S Express

ในบางกรณี การแข่งขันกับเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากของธุรกิจ การขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเป็นคำตอบสำหรับสินค้าประเภทนั้น รวมถึงสินค้าบางประเภทที่ต้องนำส่งทางอากาศอยู่แล้วเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสินค้าเองเช่นของสด เน่าเสียง่าย สินค้ามูลค่าสูง หรือแม้แต่สินค้าตัวอย่าง เรามีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะ เนื่องจากรายละเอียดการปฏิบัติการบางอย่างอาจแตกต่างจาการขนส่งทางเรือบ้างในแง่ของพิธีการศุลกากรและเอกสารที่ต้องใช้

อ่านเพิ่มเติม
การขนส่งภายใต้ 4S Express
บริการขนส่งทางอากาศในประเทศ
ส่งด่วน ส่งไว ส่งสินค้าข้ามภาคได้ภายในวันเดียว
ติดต่อเรา