INCO Term 2020 part 3

โพสเมื่อ : 30 มีนาคม 2021 11:42 น. หมวดหมู่: บทความ

ข้อมูลดี ๆ สำหรับทุกท่าน

อินโคเทอม 2020 - INCO term 2020 ตอนที่ 3

 

ตอนที่แล้วทิ้งคำถามที่หลายคนเคยถามว่า INCO term version ไหนดีที่สุด หรือเข้าใจง่ายที่สุด ซึ่งอันที่จริงแล้วในแต่ละ version มีความสะดวกและพยายามอธิบายนิยามของแต่ละ term ให้เข้าใจง่ายที่สุดอยู่ในตัวแล้ว เพราะความสับสนในการใช้ อาจทำให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกเสียผลประโยชน์ก็ได้

 

แต่ในส่วนของผู้เขียนแล้ว INCO term ที่คิดว่าดีที่สุดน่าจะเป็น INCO term 2000 หรือบางท่านเรียกว่าฉบับสหัสวรรษ Millennium version เพราะ version นี้ได้รวบรวมและจัดแบ่งเป็น category ได้ชัดเจน หลังจากที่ไม่มีการจัด category อย่างชัดเจนมาตลอดหลายสิบปีที่ใช้งานมา

 

INCO term 2000 แบ่งออกเป็น 4 categories รวม 13 terms ชัดเจน ประกอบด้วย category E / F / C และ D โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Category E มี 1 term คือ EXW
 • Category F มี 3 terms ได้แก่ FOB FAS และ FCA
 • Category C มี 4 terms ได้แก่ CFR CIF CPT และ CIP
 • Category D มี 5 terms ได้แก่ DAF  DES  DEQ DDU และ DDP

 

และมีตัวเต็มของแต่ละ term ดังนี้

 • EXW = Ex Work แปลตรงตัวว่า ออกจากโรงงาน หมายความว่าราคาสินค้านั้นเป็นราคาหน้าโรงงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ผู้ซื้อควรมั่นใจว่าราคาดังกล่าวรวมค่าบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับการขนส่งแต่ละประเภทไม่ว่าจะไปทางเรือ หรือทางอากาศ เพื่อป้องกันข้อถกเถียงภายหลังว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
 • FOB = Free On Board หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ณ.ประเทศต้นทางไว้แล้วจนกระทั่งยกสินค้าขึ้นเรือ ณ. เมืองท่าที่ระบุ
 • FAS = Free Along Ship หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ณ.ประเทศต้นทางจนกระทั่งเอาสินค้ามาวางข้างเรือ ไม่รวมค่ายกของขึ้นเรือ
 • FCA = Free Carriage หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ณ. ประเทศต้นทางจนส่งมอบถึงสถานที่ที่กำหนด (ส่งออกทางเรือ) หรือขึ้นเครื่องบิน (เมื่อส่งออกทางอากาศ)
 • CFR = Cost and Freight หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมทุกอย่างจาก term FOB และค่าระวางเรือจนถึงท่าเรือปลายทาง
 • CIF = Cost + Insurance + Freight หมายความถึงราคาใน term CFR บวกด้วยค่าเบี้ยประกันภัย
 • CPT = Carriage Paid To หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมทุกอย่างจาก term FCA บวกด้วยค่าระวางขนส่งทางรถหรือทางเครื่องบิน ส่งถึงสถานที่หรือสนามบินปลายทาง
 • CIP = Carriage and Insurance Paid To หมายความว่าราคาสินค้าตาม term CPT บวกด้วยค่าประกันภัย
 • DAF = Deliver At Frontier หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วจนถึงส่งมอบที่เขตชายแดน
 • DES = Deliver Ex Ship หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วจนสินค้าถึงท่าเรือปลายทางและนำลงจากเรือ
 • DEQ = Deliver Ex Quay หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วจนสินค้าถึงท่าเรือปลายทางและนำออกจากเขตท่าเรือ
 • DDU = Deliver Duty Unpaid หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างจนถึงส่งให้ผู้รับปลายทางแต่ไม่รวมค่าอากรขาเข้า (ภาษีศุลกากร) และภาษีอื่น
 • DDP = Deliver Duty Paid หมายความว่าราคาสินค้านั้นรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง และอากรขาเข้า (ภาษีศุลกากร) และค่ารถนำส่งจนถึงมือลูกค้า

 

แต่ทั้งนี้ต้องลองอ่านหมายเหตุประกอบตามนี้

 • ใน term EXW ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าโรงงานที่วางสินค้านั้นอยู่ไหน เพราะค่าใช้จ่ายอาจผกผันถ้าเข้าใจเรื่องสถานที่ผิด ค่ารถรับสินค้าจากโรงงานที่กรุงเทพ กับโรงงานที่สระบุรีย่อมต่างกันแน่นอน
 • ใน term FOB กับ FAS ต้องแจ้งชื่อท่าเรือต้นทางกำกับทุกครั้ง เน้นว่าเป็นชื่อท่าเรือ จะเป็นชื่อประเทศไม่ได้ เพราะบางประเทศมีหลายท่าเรือ ค่าใช้จ่ายแต่ละท่าย่อมต่างกัน
 • ใน term FCA ต้องแจ้งสถานที่ที่รับสินค้าต้นทางกำกับทุกครั้ง (ถ้าเป็นการขนส่งทางเรือหรือทางรถอาจเป็นโกดังของผู้ประกอบการขนส่ง) แต่ถ้าเป็นทางอากาศต้องระบุสนามบินต้นทางเสมอ เน้นว่าเป็นชื่อสนามบิน จะเป็นชื่อประเทศไม่ได้ เพราะบางประเทศมีหลายสนามบิน ค่าใช้จ่ายแต่ละสนามบินย่อมต่างกัน
 • ใน term CFR, CIF, DES, และ DEQ ต้องระบุชื่อท่าเรือปลายทางกำกับด้วยทุกครั้ง
 • ใน term CPT และ CIP ต้องระบุชื่อสถานที่ หรือสนามบินปลายทางกำกับด้วยทุกครั้ง
 • ใน term DAF ต้องระบุชื่อเมืองหรือเขตชายแดนกำกับด้วยทุกครั้ง
 • ใน term DDU และ DDP ต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งของผู้รับปลายทางด้วย
 • ในทางทฤษฏี term FOB, FAS, CFR, CIF, DES และ DEQ ใช้เฉพาะการขนส่งสินค้าทางเรือเท่านั้น
 • ส่วน term FCA ใช้ได้สำหรับการขนส่งทุกทางไม่ว่าจะเป็น รถ เรือ หรือเครื่องบินล้วแต่ความตกลงของผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้าเป็นการขนส่งทางเครื่องบิน นิยามจะเหมือนกับ term FOB
 • Term CPT และ CIP ใช้กับการขนส่งทางรถหรือเครื่องบินเท่านั้น โดยให้ถือว่า term CPT มีความหมายเดียวกับ CFR และ CIF ต่างกันแค่โหมดการขนส่งเท่านั้น
 • สุดท้าย term DDU และ DDP ใช้ได้กับการขนส่งทุกทาง

 

อันนี้ต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าทำไมผู้เขียนจึงคิดว่า INCO term version นั้น ๆ เป็น version ที่ดีที่สุดและมีเหตุผลอะไรจึงคิดเช่นนั้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

INCO term 2020 ตอนที่ 7
INCO term 2020 ตอนที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ข...

22 มิถุนายน 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 6
INCO term 2020 ตอนที่ 6

เมื่อ INCO term 2010 กำหนดให้มี term ขึ้นมาใช้ใหม่ คือ DAP และ DAT ซึ่งหมายรวมถึ...

14 พฤษภาคม 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 5
INCO term 2020 ตอนที่ 5

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา หอการค้าระหว่างประเทศ ICC ประกา...

26 เมษายน 2021
อ่านเพิ่มเติม